Discography

Album title, CD number(recording date), band name(players’ name)

1979

So Long Charles
New Herd Orchestra

Tribute
New Herd Orchestra

Call Me
New Herd Orchestra

Opa! New Herd
New Herd Orchestra

EL AL
New Herd Orchestra

Electric Bird
New Herd Orchestra

Gallery
New Herd Orchestra

1991

That’s Hot Feeling 
Music Magic Orchestra (Yukio Uchiyama/com)

Live 90   ICD 1087(11/17/90)
Juggernaut Big Band (Kunio Fujisaki -conduct, Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, and others 21 musicians)

1992

Tobifudo   ICD1140(3/11/92)
Tobifudo(Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Keiichi Kanai -bass, Hidemaro Mise -drums )

1997

How Many?   LEO LAB CD 029, Libra 102-103(1/19/96, 9/12/96, 11/9/96)
Natsuki Tamura -trumpet,  Satoko Fujii – piano

South Wind   LEO LAB CD 037, Libra 215-104 (6/19/97)
Satoko Fujii Orchestra
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, David CasTiglione – tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou – trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Yuko Yamaoka, Satoko Fujii – piano, Stomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Kamakura   DODS RECORDS 001
(Yuko Kokusho – piano, Natsuki Tamura -trumpet, Yutaka Imaizumi – sax, Masao Hanaoka – fl, Yasuhiro Hasegawa – b, Shunsuke Mizuno – piano, Minoru Senkoji – drums)

1998

A Song For Jyaki    LEO LAB CD 039(7/22/97) 
Natsuki Tamura -trumpet  

1999

Past Life   Libra 206-004 (4/14/98)
Satoko Fujii Sextet(Natsuki Tamura -trumpet, Sachi Hayasaka –sax, Taisei Aoki -trombone, Satoko Fujii -piano, Toshiki Nagata -bass, Nobuo Fujii -drums)

JO   ZZ 76008(5/20/98)
Satoko Fujii Orchestra
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Chris Speed, David CasTiglione –tenor sax, Mike Sim– baritone sax, Jack Walrath, John Carlson, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Stomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Kujyaku   SRCL4565(7/14/99)
Fumio Itabashi – piano, Natsuki Tamura – trumpet, Yasuhiko Tachibana -b, Yasuhiro Yoshigaki – d, Keisuke Ota – vl, Natsuki Kido – g, Hiroshi Katayama – harmonica, Hiroaki Katayama – sax, Etsuko Takezawa – shou, Hitomi Nakamura – hichiriki, Yuki Maeda – vo, Takero Ogata – per

Calendar Of Copse  COPSE-001
Katsuyuki Itakura – piano, Natsuki Tamura – trumpet, Toshihiro Koike – tb, Yudai Komatsu – t sax, Ryuichi Yoshida – b sax, Kazuji Kato – g

Wind of Nam Gang   SAMP-09514(4/27/99)
Kim Sang – b, Fumio Itabashi – piano, Natsuki Tamura – trumpet, Takashi Furuya – a sax, Eiichiro Arasaki – t sax, I Jhonshiku – t sax, Rikiya Higashihara – d

2000

Double Take   ewcd-0019/0020 two CD set (10/27 and 11.20/99)
Satoko Fujii Orchestra East
Sachi Hayasaka -soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax, Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe -trumpet, Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Gakutaro Miyauchi – trombone, Satoko Fujii -piano, Toshiki Nagata -bass, Yasuhiro Yoshigaki –drums

Satoko Fujii Orchestra West
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Chris Speed –tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou, Cuong Vu –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Yuko Yamaoka, Satoko Fujii –piano, Stomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums, DJ Firehorse

White & Blue   ZZ76011
Natsuki Tamura -trumpet, Jim Black – d, Aaron Alexander – d

Around Table   COPSE-002(2/25/2000)
Katsuyuki Itakura – piano, Natsuki Tamura – trumpet, Toshihiro Koike – tb, Yudai Komatsu – t sax, Ryuichi Yoshida – b sax, Kazuji Kato – g, Shingo Onishi – b, Kazuhito Yato – d

2001

Vulcan   LIBRA 204-005 (4/16/01)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Takeharu Hayakawa -bass, Tatsuya Yoshida  -drums)

Irohauta   FBPCD-001,002(9/13 and16/00)
Itaru Oki Unit(Itaru Oki, Natsuki Tamura -trumpet, Keizo Nobori –tenor sax, Satoko Fujii -piano, Hiroshi Funato -bass, Jin Mitsuda -drums)

2002

Clouds   LIBRA 102-006 (2/14/01) 
Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano

2003

Minerva   JPVP 128, Libra 204-007 (4/24/02)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Takeharu Hayakawa -bass, Tatsuya Yoshida -drums)

Hada Hada Libra 104-008 (9/17/02)
Natsuki Tamura Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Takayuki Kato -guitar, Satoko Fujii -piano, Taki Masuko -drums) 

The Future of the Past   ENJ-94572, MZCE1003 (9/20/01)
Satoko Fujii Orchestra
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin – tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Laurie Frink –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Tsutomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Before the Dawn   MTCJ 3010 (6/16/02)
Satoko Fujii Orchestra East
Sachi Hayasaka -soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax, Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe -trumpet, Hiroshi Fukumura, Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi  – trombone, Satoko Fujii -piano, Toshiki Nagata -bass, Masahiro Uemura –drums

Zephyros   MW752-2, MTCJ 3011(9/17/03)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Takeharu Hayakawa -bass, Tatsuya Yoshida -drums)

2004

Nagoyanian BKM 001 (5/19/03, 3/1/04)
Satoko Fujii Orchestra Nagoya Version
Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax, Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -trumpet, Tomoyuki Mihara, Yuki Kanbayashi -trombone, Tatsuki Yoshino -tuba, Yasuhiro Usui-guitar, Shigeru Suzuki -bass, Hisamine Kondo –drums

KoKoKoKe   MTCJ 3012(7/12/03)
Natsuki Tamura –trumpet

Exit Libra104-010 (10/28/03)
Natsuki Tamura Quartet (Natsuki Tamura –trumpet, Takayuki Kato –guitar, Satoko Fujii –synthesizer,  Ryojiro Furusawa -drums)

An Alligator in your Wallet   ewcd 0069 (10/14/02)
Orkestrova
Bruce Ackley -sop & tenor sax, Steve Adams -alto sax & bass flute, Jon Raskin – baritone sax, Larry Ochs -tenor & sopranino sax, Natsuki Tamura, Darren Johnston -trumpet, Michael Vlatkovich, Tom Yoder -trombone, Carla Kihlstedt -voplin, Satoko Fujii -piano, Ken Filiano -bass, Scott Amendola –drums

Blueprint   MTCJ 3016 (7/2/03)
Satoko Fujii Orchestra
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster – bari sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Tsutomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

LIVE   MTCJ 3015(5/24/02, 7/2/03)
Itaru Oki Unit(Itaru Oki,  Natsuki Tamura -trumpet, Keizo Nobori –tenor sax, Satoko Fujii -piano, Hiroshi Funato -bass, Jin Mitsuda -drums)

In the Tank Libra104-011 (3/20/01)
Natsuki Tamura -trumpet, Elliott Sharp -soprano sax & guitar, Takayuki Kato -guitar, Satoko Fujii –piano

2005

Live in Japan   MTCJ 3022 (11/18/04)
Satoko Fujii Four (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Mark Dresser -bass, Jim Black -drums)

Strange Village   MZCO 1073 (10/4/04)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii -accordion, Norikatsu Koreyasu -bass)

Angelona   Libra204-014 (11/11/04)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Takeharu Hayakawa -bass, Tatsuya Yoshida -drums)

Live at Moers    BJCD- 0026  
Masahiko Sato & SAIFA Masahiko Sato – p, Kosuke Mine – sax, Mabumi Yamaguchi – sax, Seiji Tada – sax, Natsuki Tamura -tp, Osamu Matsumoto – tb, Junko Yamashiro – tb, Shinichi Kato – b, Masanori Ando – d, Yoichi Okabe – per

2006

Fragment   Libra203-013 (3/17/04)
Junk Box (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, John Hollenbeck -drums)

LIVE!!   Libra203-014/015 (6/21/05)
Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Sachi Hayasaka – soprano, alto sax, Kunihiro Izumi – alto sax, Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani -trumpet, Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Yasuyuki Takahashi -trombone, Satoko Fujii -piano, Toshiki Nagata -bass, Akira Horikoshi –drums

Undulation  MTCJ 3032 (9/7/05)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster –baritone sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Tsutomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Maru   BKM-005 (3/7/06)
Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax, Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax, Daion Kobayashi -baritone sax, Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -trumpet, Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -trombone, Tatsuki Yoshino -tuba, Yasuhiro Usui -guitar, Shigeru Suzuki -bass, Hisamine Kondo –drums

Kobe Yee!!    Crab Apple 002 (3/1/06)
Satoko Fujii Orchestra Kobe
Kou Iwata, Yasuhisa Mizutani –alto sax, Eiichiro Arasaki, Tsutomu Takei –tenor sax, Keizo Nobori –baritone sax, Natsuki Tamura, Tadahiro Fusahara, Jo Funato, Arata Hiraoka –trumpet, Tomomi Tanigushi, Tommy –trombone,  Tatsuki Yoshino –tuba, Satoko Fujii –piano, Hiroshi Funato –bass, Yoshikazu Isaki –drums

When We Were There   MTCJ 3034 (9/12/05)
Satoko Fujii Four (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Mark Dresser -bass, Jim Black -drums)

Nomad   NML 0634, MZCE-1103 (3/11/06)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii -accordion, Norikatsu Koreyasu -bass)

In Krakow, In November   MW 774-2 (11/8/05)
Natsuki Tamura –trumpet, Satoko Fujii –piano

This Ocean Ad Hoc 002 (4/11/05)
Jimmy Weinstein’s Natural Coincidence (Natsuki Tamura –trumpet, Satoko Fujii -piano, Masa Kamaguchi -bass, Jimmy Weinstein -drums)

2007

Fujin Raijin   VICTO cd 105 (5/25/06)
Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble (Natsuki Tamura –trumpet, Curtis Hasselbring –trombone, Andrea Parkins –accordion, Satoko Fujii -piano)

Crossword Puzzle   Libra 104-017 (9/22/05)
Double Duo (Angelo Verploegen, Natsuki Tamura –trumpet, Misha Mengelberg, Satoko Fujii -piano)

Bacchus   MZCO 1136 (12/7/06)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Takeharu Hayakawa -bass, Tatsuya Yoshida -drums)

SOUL EYES   FBPCD-006(11/26/05)
Itaru Oki special group(Itaru Oki, Natsuki Tamura –trumpet, Keizo Nobori –tenor sax, Keisuke Ota –violin, Satoko Fujii –piano, Yasuhiko Tachibana –bass, Shota Koyama -drums)

2008

KURO   Libra 104-018 (5/22/07)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii – accordion, Norikatsu Koreyasu -bass)

Cloudy Then Sunny   Libra 203-019 (12/20/06)
Junk Box (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii –piano, John Hollenbeck -drums)

Heat Wave   MW806-2, Libra 204-021 (4/19/08)
Satoko Fujii ma-do (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii –piano, Norikatsu Koreyasu –bass, Akira Horikoshi -drums)

Chun   Libra 102-022 (7/2/08)  
Natsuki Tamura –trumpet, Satoko Fujii –piano

Summer Suite     Libra 215-023 (9/28/07)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Tsutomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Sanrei   BKM 007 (9/4/07)
Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax, Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa -tenor sax,  Yoshiyuki Hirao -baritone sax, Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -trumpet, Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -trombone, Tatsuki Yoshino -tuba, Yasuhiro Usui -guitar, Atsutomo Ishigaki -bass, Hisamine Kondo-drums

WE 11  MD 014 (3/6/08)
Fumio Itabashi – piano, Yuji Murai – cla, Eiichi Hayashi – sax, Hiroaki Katayama – sax,  Natsuki Tamura – trumpet, Ryuichi Yoshida – sax, Hiroshi Fukumura – tb, Keisuke Ota – vn, Nobuyoshi Ino – b, Shota Koyama – d, Akira Sotoyama – per

2009

CITIES      NJGLA0509-2 (4/18/05 & 4/19/05)
Raymond MacDonald -alto and soprano sax, Natsuki Tamura -trumpet, Neil Davidson -guitar, Satoko Fujii -piano, Tom Bancroft -drums

Stone Shift   ROG-0025 (9/13/07, 11/12/07. 11/13/07)
Larry Ochs Sax & Drumming Core
 (Larry Ochs -tenor and sopranino sax, Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii – synthesizer, piano, Scott Amendola, Donald Robinson – drums)

2010

Desert Ship   MW 826-2, GRNT 826 (7/9/09)
Satoko Fujii ma-do (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Norikatsu Koreyasu -bass, Akira Horikoshi -drums)

Cut The Rope   Libra 104-025 (6/17/09)
First Meeting (Natsuki Tamura -trumpet, Kelly Churko -guitar, Satoko Fujii -piano, Tatsuhisa Yamamoto -drums)

Shiro   Libra 104-026 (8/31/09)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii -accordion, Norikatsu Koreyasu -bass)

Zakopane   Libra 216-027 (9/30/09)
Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Sachi Hayasaka -soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax, Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani -trumpet, Hagumegumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike -trombone, Kelly Churko -guitar, Toshiki Nagata -bass, Akira Horikoshi -drums 

Buddy   TCD 24 (8/24/08)
Raymond MacDonald International Big Band
Maki Hachiya -voice, Raymond MacDonald -alto sax, Kenichi Matsumoto -tenor sax, Natsuki Tamura –trumpet, Gideon Juckes -tuba, Michiyo Yagi -koto, Jim O’Rourke -guitar, Alister Spence, Satoko Fujii -piano, keyboard, Lloyd Swanton -bass, Toby Hall, Tatsuya Yoshida -drums

2011

Mix Dynamite Live At The Pit Inn 2011.1.1 MD 015
Fumio Itabashi – piano, Hiroaki Katayama – sax,  Natsuki Tamura – trumpet, Ryuichi Yoshida – b sax, Keisuke Ota – vl, Yasuhiko Tachibana – b, Shota Koyama – d

Watershed   Libra 204-028 (9/3/09) 
Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble (Natsuki Tamura –trumpet, Curtis Hasselbring –trombone, Andrea Parkins –accordion, Satoko Fujii -piano)

Eto    Libra 215-029 (10/27/10)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Ellery Eskelin, Chris Speed – tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Frank London, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone, Satoko Fujii –piano, Tsutomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

Rafale   Circum-Libra 201 (11/15/10)
KAZE  (Natsuki Tamura, Christian Pruvost -trumpet, Satoko Fujii -piano, Peter Orins -drums)

Lemondale   DS049CD(2008)
Bill Wells

2012

Forever   Libra 104-030 (9/14/11) 
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii -accordion, Norikatsu Koreyasu -bass)

Muku   Libra 102-031 (9/3/09)
Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano

2013

Time Stands Still   MW 897-2 (6/22/11)
Satoko Fujii ma-do (Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Norikatsu Koreyasu -bass, Akira Horikoshi -drums)

Dragon Nat    Libra 101-032 (6/10/13)
Natsuki Tamura -trumpet 

Tornado  Circum-Libra 202 (10/2/12, 10/3/12)
KAZE  (Natsuki Tamura, Christian Pruvost -trumpet, Satoko Fujii – piano, Peter Orins -drums)

2014

DuDu   Libra 104-035 (6/18/13)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Yasuko Kaneko –trombone, Kazuhiko Tsumura -guitar, Satoko Fujii -accordion)

Shiki  Libra 215-036 (1/15/13)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone,  Satoko Fujii –piano, Stomu Takeishi –bass, Aaron Alexander –drums

2015

Uminari   Circum-Libra 203 (9/12/14)
KAZE  (Natsuki Tamura, Christian Pruvost -trumpet, Satoko Fujii -piano, Peter Orins -drums)

Ichigo Ichie   Libra 212-037 (1/26/14)
Satoko Fujii Orchestra Berlin
Matthias Schubert, Gebhard Ullmann –tenor sax, Paulina Owczarek –baritone sax, Richard Koch, Nikolaus Neuser,  Natsuki Tamura –trumpet, Matthias Müller –trombone, Kazuhisa Uchihashi – guitar, Satoko Fujii –piano, Jan Roder –bass, Michael Griener, Peter Orins –drums

Yamiyo Ni Karasu  Libra 204-038 (6/17/14)
Satoko Fujii Tobira (Natsuki Tamura -trumpet,  Satoko Fujii –piano, Todd Nicholson –bass, Takashi Itani -drums)

2016

Neuroplastic Groove   RRJ1031 (11/28/15)
Porta Palece Collective  (Johnny Lapio – trumpet, bubble harmon, Natsuki Tamura -trumpet,  Giancarlo Schiaffini – trombone, Giuseppe Ricupero – tenor sax, Lilly Santon – voice, Satoko Fujii -piano, Lino Mei – fender Rhodes, Gianmaria Ferrario – double bass, Jimmy Weinstein -drums)

Duet   LSRCD140/2016 (11/15/15)
Satoko Fujii –piano, Joe Fonda –bass, flute, Natsuki Tamura –trumpet

Peace  Libra 217-039 (10/10/14)
Satoko Fujii Orchestra Tokyo + KAZE 
Sachi Hayasaka -soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax, Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani, Christian Pruvost -trumpet, Hagumegumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike -trombone, Satoko Fujii – piano, Toshiki Nagata -bass, Akira Horikoshi, Peter Orins -drums

2017

June   LX 009 (6/20/16)
Trouble KAZE
Natsuki Tamura, Christian Pruvost – trumpet
Sophie Agnel, Satoko Fujii – piano
Didier Lasserre, Peter Orins – drums

Neko   Libra 103-040 (8/18/16)
Neko    Libra 103-041 (8/18/16) vinyl
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Yasuko Kaneko –trombone, Satoko Fujii -accordion)

Kisaragi   Libra 102-042 (2/3/15)
Natsuki Tamura –trumpet,  Satoko Fujii – piano

Aspiration   Libra 204-043 (11/29/16)
Wadada Leo Smith, Natsuki Tamura – trumpet,  Ikue Mori – electronics,  Satoko Fujii –piano

Live at Jazz Room Cortez   CSJ0005 (12/22/16)
Satoko Fujii Quartet (Natsuki Tamura – trumpet, Keisuke Ohta – Violin, Satoko Fujii – piano, Takashi Itani – percussion)

Fukushima  Libra 215-044 (5/18/16)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone,  Nels Cline – guitar, Stomu Takeishi –bass, Ches Smith –drums

Fukushima   vocal version Libra 215-045 (5/18/16)

2018

Atody Man   Circum-Libra 204 (6/24/17)
KAZE  (Natsuki Tamura, Christian Pruvost -trumpet, Satoko Fujii -piano, Peter Orins -drums)

Ninety-Nine Years   Libra 211-047 (4/2/17)
Satoko Fujii Orchestra Berlin
Matthias Schubert, Gebhard Ullmann –tenor sax, Paulina Owczarek –baritone sax, Richard Koch, Lina Allemano,  Natsuki Tamura –trumpet, Matthias Müller –trombone, Jan Roder –bass, Michael Griener, Peter Orins –drums

Bright Force   Libra 204-048 (9/12/17)
Kira Kira  (Natsuki Tamura – trumpet, Alister Spence – Rhodes electric piano, effects pedals and preparations, Satoko Fujii – piano, Ittetsu Takemura – drums)

1538   Libra 203-049 (1/9/18)
This is It! (Natsuki Tamura – trumpet, Satoko Fujii – piano, Takashi Itani – drums)

Live at Big Apple in Kobe   Libra 204-050 (2/23/18)
Mahobin (Lotte Anker – sax, Natsuki Tamura – trumpet, Satoko Fujii – piano, Ikue Mori – electronics)

Weave   Libra 204-051/052 (7/1/18)
Mizuki Wildenhahn – percussive dance, Natsuki Tamura – trumpet, Satoko Fujii – piano, Takashi Itani – drums

Kikoeru  Libra 215-055 (8/14/18)
Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Sachi Hayasaka -soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax, Kenichi Matsumoto, Daisuke Fujiwara -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax, Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani -trumpet, Hagumegumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi, Toshihiro Koike -trombone, Satoko Fujii – piano, Toshiki Nagata -bass, Akira Horikosh -drums 

2019

Entity  Libra 215-058 (5/1/19)
Satoko Fujii Orchestra NY
Oscar Noriega, Briggan Krauss –alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin –tenor sax, Andy Laster – baritone sax, Herb Robertson, Natsuki Tamura, Dave Ballou –trumpet, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler –trombone,  Nels Cline – guitar, Stomu Takeishi –bass, Ches Smith –drums

2020

KONEKO   Libra 103-060 (12/5/19)
Gato Libre (Natsuki Tamura -trumpet, Yasuko Kaneko –trombone, Satoko Fujii -accordion)

Sand Storm   Circum-Libra 205 (2/12/20)
KAZE  (Natsuki Tamura, Christian Pruvost -trumpet, Satoko Fujii -piano, Peter Orins -drums & Ikue Mori (electronics)

Pentas    Not Two MW999-02 (11/26/19)
Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano

Mantle   Not Two MW1003-02 (9/22/19)
Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Ramon Lopez – drums

Prickly Pear Cactus   Libra 203-062 (July, 2020)
Ikue Mori – electronics, Satoko Fujii – piano, Natsuki Tamura – trumpet

The Great Tone has no Sound  
#4
Rafal Mazur -acoustic bass guitar, Guillermo Gregorio -clarinet, Natsuki Tamura -trumpet, Satoko Fujii -piano, Ramon Lopez – drums


Keshin  Libra 102-064 (12/30/20)
Natsuki Tamura –trumpet,  Satoko Fujii – piano

2021

Koki Solo Libra 101-066 (7/1/21)
Natsuki Tamura –trumpet, piano, wok, voice

Mosaic  Libra 203-068 (11/10/21)
This is It! (Natsuki Tamura – trumpet, Satoko Fujii – piano, Takashi Itani – percussion, drums)

2022

Summer Tree Libra 101-070 (2/11/22)
Natsuki Tamura –trumpet, piano, wok, Satoko Fujii – voice