Home
Calendar
Bio
Discography
Projects
Reviews
Store
Photos
Libra Records
Mailing List
My Space

Discography 


2010

 

DESERT SHIP

Satoko Fujii ma-do

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Norikatsu Koreyasu -b, Akira Horikoshi -d

Not Two Records
MW826-2

 

CUT THE ROPE
FIRST MEETING
Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Kelly Churko -g, Tatsuhisa Yamamoto -d

Libra 104-025


 

ZAKOPANE

SATOKO FUJII ORCHESTRA TOKYO

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax

Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax

Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani - tp Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Yasuyuki Takahashi - tb

Kelly Churko - g, Toshiki Nagata - b, Akira Horikoshi- d

Libra 216-027


 

SHIRO

GATO LIBRE

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g, Satoko Fujii -acc, Norikatsu Koreyasu -b

Libra 104-026

 

 2009

 

 

STONE SHIFT

LARRY OCHS SAX & DRUMMING CORE

Larry Ochs -sax, Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -synth and piano

Scott Amendola -d, Donald Robinson -d

ROG-0025

 

CITIES

Raymond MacDonald - sax, Natsuki Tamura -tp

Neil Davidson -g, Satoko Fujii -p, Tom Bancroft -d

NJGLA0509-2

 

 2008

 

 

SUMMER SUITE

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax, Andy Laster - bari sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - p, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

Libra 215-023

 

CHUN

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

Libra 102-022

(7/2/08)

 

HEAT WAVE

Satoko Fujii ma-do

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Norikatsu Koreyasu -b, Akira Horikoshi -d

Libra 204-021

MW806-2

 (4/19/08)

 

SANREI

SATOKO FUJII ORCHESTRA NAGOYA

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa -tenor sax,  Yoshiyuki Hirao -baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Atsutomo Ishigaki -b, Hisamine Kondo-d

BKM-007

(9/4/07)

 

CLOUDY THEN SUNNY

JUNK BOX

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, John Hollenbeck -d

Libra 203-019

(12/20/06)

 

KURO

GATO LIBRE

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g, Satoko Fujii -acc, Norikatsu Koreyasu -b

Libra 104-018

(5/22/07)

 

2007 

 

 

BACCHUS

SATOKO FUJII QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

MZCO-1136

(12/7/06)

 

FUJIN RAIJIN

SATOKO FUJII MIN-YHO ENSEMBLE

Natsuki Tamura -tp, Curtis Hasselbring -tb, Andrea Parkins -acc, Satoko Fujii -p

VICTO cd105

(5/25/06)

 

CROSSWORD PUZZLE

Angelo Verploegen -tp, Misha Mengelberg -p, Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p,

Libra 104-017

(9/22/05)


2006

 

in Krakow in November

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

MW 774-2

(2006)

 

NOMAD

GATO LIBRE

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g, Satoko Fujii -acc, Norikatsu Koreyasu -b

NML 0634

MZCE-1103

 (3/11/06)


When We Were There
SATOKO FUJII FORE
Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

MTCJ-3034

(9/12/05)

 

Maru

SATOKO FUJII ORCHESTRA NAGOYA

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax, Daion Kobayashi-baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina  -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Shigeru Suzuki-b, Hisamine Kondo-d

BKM-005

(3/7/06)

 

LIVE !!

SATOKO FUJII ORCHESTRA TOKYO

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax

Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax

Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe, Yusaku Shirotani - tp Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Yasuyuki Takahashi - tb

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Akira Horikoshi- d

Libra 215-015/215-016

(6/21/05)

 

UNDULATION

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax

Andy Laster - bari sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

MTCJ-3032

(9/7/05)

 

Kobe Yee!!

SATOKO FUJII ORCHESTRA KOBE

Kou Iwata, Yasuhisa Mizutani -alto

Eiichiro Arasaki, Tsutomu Takei -tenor, Keizo Nobori -bari

Natsuki Tamura, Tadahiro Fusahara, Jo Funato, Arata Hiraoka -tp

Tomomi Tanigushi, Tommy -tb,  Tatsuki Yoshino -tuba

Satoko Fujii -p, Hiroshi Funato -b, Yoshikazu Isaki -d

Crab Apple Records
002

(3/1/06)

 

FRAGMENT

JUNK BOX

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, John Hollenbeck -d

LIBRA 203-013

(3/17/04)


2005

 

Angelona

SATOKO FUJII QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

LIBRA 204-014

(11/11/04)

 

Live in Japan

SATOKO FUJII FOUR

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

MTCJ-3022

(11/18/04)

 

Strange Village

GATO LIBRE

Natsuki Tamura -tp, Kazuhiko Tsumura -g, Satoko Fujii -acc, Norikatsu Koreyasu -b

MZCO-1073

(10/4/04)


2004

 

IN THE TANK

Natsuki Tamura -tp, Elliott Sharp -g, Takayuki Kato -g, Satoko Fujii -p

LIBRA 104-011

(3/20/01)

 

NAGOYANIAN

SATOKO FUJII ORCHESTRA NAGOYA

Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru -alto sax

Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa, Yoshiyuki Hirao -tenor sax

Ryuichi Yoshida -baritone sax

Natsuki Tamura, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata -tp

Tomoyuki Mihara, Yuki Kanbayashi -tb, Tatsuki Yoshino -tuba

Yasuhiro Usui-g, Shigeru Suzuki-b, Hisamine Kondo-d

BKM-001  

(5/19/03, 3/1/04)

 

BLUEPRINT

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax

Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax, Andy Laster - bari sax

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou- tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

MTCJ-3016 

(7/2/03)

 

SOUTH WIND
SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, David CasTiglione - tenor sax, Andy Laster - bari sax,

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Yuko Yamaoka, Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

LIBRA 215-104

(6/19/97)

 

HOW MANY ?

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

LIBRA 102-103

(1/19/96, 9/12/96, 11/9/96)

 

EXIT

NATSUKI TAMURA QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Takayuki Kato -g, Satoko Fujii -syn, Ryojiro Furusawa -d

LIBRA 104-010

(10/28/03)

 

KOKOKOKE

NATSUKI TAMURA SOLO

Natsuki Tamura -tp

MTCJ-3012

(7/12/03)

2003

 

ZEPHYROS

SATOKO FUJII QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

MW 752-2

MTCJ 3011

(9/17/03)

 

BEFORE THE DAWN

SATOKO FUJII ORCHESTRA TOKYO

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi -alto sax

Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto -tenor sax, Ryuichi Yoshida -baritone sax

Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe -tp

Hiroshi Fukumura, Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi  -  tb

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Masahiro Uemura- d

NATSAT MTCJ- 3010

(6/16/02)

 

The Future of the Past

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, Ellery Eskelin - tenor sax

Andy Laster - bari sax,

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Laurie Frink- tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb

Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

ENJ-94572, MZCE1003 (9/20/01)

 

HADA HADA

NATSUKI TAMURA QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Takayuki Kato -g, Satoko Fujii -p, Taki Masuko -d

LIBRA 104-008

(9/17/02)

 

MINERVA

SATOKO FUJII QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

LIBRA 204-007

JPVP 128

(4/24/02)


2002

 

CLOUDS

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

LIBRA 102-006

(2/14/01)


2001

 

JUNCTION

SATOKO FUJII  TRIO

Satoko Fujii -p, Mark Dresser -b, Jim Black -d

Natsuki Tamura (4) -melodica

EWCD-0034

(3/14/00)

 

VULCAN

SATOKO FUJII QUARTET

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Takeharu Hayakawa -b, Tatsuya Yoshida -d

LIBRA 204-005

(4/16/01)


2000

 

Double Take

SATOKO FUJII ORCHESTRA TOKYO

Sachi Hayasaka - soprano, alto sax, Kunihiro Izumi - alto sax,

Hiroaki Katayama, Kenichi Matsumoto - tenor sax, Ryuichi Yoshida - baritone sax, Natsuki Tamura, Tsuneo Takeda, Yoshihito Fukumoto, Takao Watanabe - tp,

Hagumegumo Nagamatsu, Tetsuya Higashi, Gakutaro Miyauchi -  tb,

Satoko Fujii - p, Toshiki Nagata - b, Yasuhiro Yoshigaki - d

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, Chris Speed - tenor sax,

Andy Laster - baritone sax,

Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou, Cuong Vu - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Yuko Yamaoka, Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d,

DJ Firehorse

EWCD-0019/0020

(10/27 and 11.20/99)

 

White & Blue

Natsuki Tamura -tp, Jim Black -d, Aaron Alexander -d

ZZ 7601

(10/26/98, 4/18/99)


1999

 

JO

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Chris Speed, David CasTiglione - tenor sax, Mike Sim- bari sax,

Jack Walrath, John Carlson, Natsuki Tamura, Dave Ballou - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

ZZ 76008

(5/20/98)

 

PAST LIFE

SATOKO FUJII SEXTET

Natsuki Tamura -tp, Sachi Hayasaka -sax, Taisei Aoki -tb,

Satoko Fujii -p, Toshiki Nagata -b, Nobuo Fujii -d

LIBRA 206-004

(4/14/98)

 

A SONG for JYAKI

NATSUKI TAMURA SOLO

Natsuki Tamura -tp

LEO LAB CD 039

(7/22/97)


1997

 

SOUTH WIND

SATOKO FUJII ORCHESTRA NY

Oscar Noriega, Briggan Klauss -alto sax, Tony Malaby, David CasTiglione - tenor sax, Andy Laster - bari sax,

Herb Robertson, Steven Bernstein, Natsuki Tamura, Dave Ballou - tp,

Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler -tb,

Yuko Yamaoka, Satoko Fujii - piano, Tsutomu Takeishi -b, Aaron Alexander -d

LEO LAB CD 037

(6/19/97)

 

HOW MANY?

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p

LEO LAB CD 029

(1/19/96, 9/12/96, 11/9/96)


1992

 

TOBIFUDO

TOBIFUDO

Natsuki Tamura -tp, Satoko Fujii -p, Keiichi Kanai -b, Hidemaro Mise -d

ICD1140

(3/11/92)

To purchase CDsHome
Calendar
Bio
Discography
Projects
Reviews
Store
Photos
Libra Records
Mailing List
My Space

HOME


Back to Home

E-Mail suika@krc.biglobe.ne.jp
Copyright(c) 1996-2010 Libra